Trafik Sigortası okyanus sağlık Acara Banner Sağlık Acil Destek
SIKÇA SORULAN SORULAR


Sigorta nedir?
Sigortalı tarafından ödenen belirli bir prim karşılığında, sigortalının parayla ölçülebilen bir menfaatini zarara uğratan, poliçe kapsamında bulunan bir rizikonun meydana gelmesi halinde sigorta şirketinin tazminat ödemeyi kabul ettiği bir anlaşmadır.

Poliçe nedir?
Sigorta poliçesi sigortalı ve sigortacının hak ve borçlarının yer aldığı, sigorta bedeli, primi, prim ödeme zamanı ve yeri, sigorta konusu, risk yeri ve teminatın süresinin belirtildiği,muafiyetler, özel ve genel şartlardan oluşan bir belgedir.

Poliçenin ana teminatı ne demektir?
Tarifede belirtilen ve poliçede verilmesi zorunlu olan teminat ya da teminatlardır.

Ek teminat nedir?
Tarifede verilmesi zorunlu olmayıp sigorta ettiren tarafından seçilebilen teminatlardır.

Aşkın sigorta nedir?
Sigorta bedelinin sigorta değerinden büyük olduğu durumlarda aşkın sigorta oluşmaktadır. Aşkın sigortada sigorta değerini aşan kısım geçersizdir.

Eksik sigorta nedir?
Sigorta bedelinin sigorta değerinden küçük olduğu durumlarda eksik sigorta oluşmaktadır. Tam hasar durumunda poliçedeki sigorta bedeli ödenirken kısmi hasarlarda ödenecek tazminat sigorta bedelinin sigorta değerine olan oranına göre tespit edilmektedir.

İbraname nedir?
Hasar anında sigortacının sigorta sözleşmesinden doğan borcunu yerine getirdikten sonra sigortalıdan aldığı ve sigortacının sigortalıya başka borcunun olmadığını belirten belgedir.

Tecditname nedir?
Yıllık poliçenin bitim tarihinde aynı şirket tarafından yeni poliçe yapıldığında, yeni poliçe tecditname olarak adlandırılır.

Muafiyet nedir?
Sigortalının hasarın belirlenen bir kısmına katılması durumudur. Hasar halinde belirlenen muafiyet miktarına kadar olan hasarın sigortacı tarafından ödenmediği, bu miktarı geçen meblağın ödendiği muafiyete tenzili muafiyet; belirlenen muafiyet miktarına kadar olan hasarın ödenmediği, bu miktarı geçen meblağın ise kesintisiz ödendiği muafiyete entegral muafiyet denir.

Reasürans nedir?
Sigorta şirketinin mali yapısı doğrultusunda üstlendiği risklerden kapasitesini aşan kısımlarını başka bir şirkete devretmesi işlemine reasürans denir

Müşterek sigorta (koasürans) nedir?
Aynı rizikonun birden fazla şirket tarafından ortaklaşa teminat altına alınmasıdır. Sigortalıya üzerinde müşterek sigortaya katılan sigorta şirketlerinin katılım paylarının ve imzalarının bulunduğu tek bir poliçe verilebileceği gibi ayrı ayrı poliçelerde düzenlenebilir.

Sigortalı ve sigorta ettiren nedir?
Sigorta ettiren poliçedeki sigorta değeri için belirlenen prim tutarını ödeyen kişidir. Sigortalı ise poliçede yer alan rizikonun mülkiyet veya menfaat sahibi, hasar halinde tazminata hak kazanan kişidir.

Zeyilname nedir?
Poliçenin yürürlüğü sırasında meydana gelebilecek her türlü değişiklikleri belirten ve söz konusu poliçenin ayrılmaz bir parçası olan ek sözleşmedir.


KASKO SİGORTASI

Kasko sigortası ile sigortalıya sağlanan ana teminatlar nelerdir?
Kasko sigortası ile, Çarpma, Çarpılma, Yanma, Çalınma, Devrilme gibi ana teminatlara sahip olabilirsiniz

Başkasının aracını kullanırken sigortalı kaza yaparsa kasko sigortası oluşan hasarı öder mi?
Kasko poliçesinde teminat sürücüye değil araca verilmektedir. Dolayısıyla oluşan hasar sözkonusu arabanın kasko poliçesi ile temin edilebilir.

Kasko poliçesine sahip sigortalı herhangi bir kaza anında ne yapmalıdır?
Sigortalı hasar yerinde polis çağırarak trafik kaza tespit tutanağı hazırlatmalı, kaza zaptı işleminden sonra aracı anlaşmalı veya yetkili bir servise çektirmelidir. Hasar ihbarını yapabilmek için aşağıdaki evraklar hazır olmalıdır:

Poliçe fotokopisi.
Kaza zaptı aslının karakol tasdikli sureti.
Alkol raporu.
İfade tutanakları, görgü tespit tutanağı.
Sürücülerin ehliyet ve ruhsat fotokopisi.
Hasarı görüntüleyen fotoğraflar.
Rehinli ve ipotekli araçlarda bankadan alınacak resmi belgeler.

Kasko poliçelerinde teminat dışı kalan haller nelerdir?
Alkolün veya uyuşturucu maddenin etkisiyle sigortalı sarhoşken yapılan kaza nedeniyle ortaya çıkan hasarlar.
Aracın sürücü belgesine sahip olmayan kişilerce kullanılması sonucu meydana gelen hasarlar.
Aracın kapasitesi üzerinde yolcu ve eşya taşıması durumunda gerçekleşen zararlar.
Aracın yağsızlık, susuzluk, çürüme ve paslanma gibi teknik bakımsızlığından dolayı gerçekleşen zararlar.
Savaş, istila, düşman işgali, nükleer yakıttan veya yakıtın yanması sonucu nükleer atıklardan doğan zararlar teminata dahil değildir.
Aracı üretim standartlarından çıkartmak üzere yapılan değişiklikler nedeniyle gerçekleşen zararlar.
Taşıtın bir hasar veya zorunluluk nedeniyle taşınması, çekilmesi dışında, taşıtın kendi gücü ile girip çıkabileceği, deniz, nehir ve havada taşınması sırasında (ruhsatlı sefer yapan gemiler ve trenler hariç) uğrayacağı zararlar teminat dışındadır.

Sigortalı araç hangi koşullarda Pert Total yani Tam Hasarlı kabul edilmektedir?
Hasara uğrayan araç için yapılan ekspertiz işleminde; parça ve onarım masrafları toplamının aracın kaza tarihindeki sigorta rayiç değerine ulaşması veya rayiç değerini geçmesi durumunda, araç tam hasarlı kabul edilmektedir. Ayrıca, aracın parça ve onarım masraflarının toplamı belli bir miktara (örneğin kaza tarihindeki araç rayiç bedelinin %70´ine) ulaşmış ise, aracın onarılarak yeniden trafiğe çıkartılması hem ekonomik olmayacak hem de can ve mal güvenliği açısından riskli olacaktır. Bu durumdaki sigortalı araç yine "Tam Hasarlı" olarak kabul edilir.

Kasko ve yangın poliçelerinde sadece deprem teminatı alınması mümkünmüdür?
Hayır. Deprem teminatı tek başına verilmemekte, yangın ve kaza ürünleri içerisinde ek teminat olarak verilmektedir.

ARAÇ SATILDIĞI ZAMAN YENİ ALICIYA KASKO SİGORTASI DEVİR EDİLİR Mİ?
Kasko Sigortası Genel Şartlarının C.5 maddesine istinaden aracın mülkiyetinde bir değişiklik olduğu takdirde (noter satışı olsun olmasın) poliçe münfesih (iptal) olarak kabul edilir ve bu tarihten sonra olası hasar talepleri karşılanmaz. Poliçe iptal edilerek kalan sürenin primi sigortalıya iade edilir. Yeni alıcıların kendi adlarına poliçe yaptırmaları gerekmektedir.

KASKO SİGORTALARINDA ARACIN DIŞINDAKİ AKSESUARLAR TEMİNATA DAHİL MİDİR?
Sigortalanan aracın fabrika çıkışı orijinalinde olmayan aksesuarlar poliçede belirtilmediği sürece teminata dahil değildir. Araca sonradan monte edilen aksesuarlar (radyo-teyp, kolon, çelik jant, özel lastik, telsiz, telefon ve diğer aksesuarlar) sigorta bedeli belirtilerek ve primi ödenerek teminata dahil edilebilir.

ARAÇLARDA TAŞINAN YÜK DE KASKO SİGORTA TEMİNATINA DAHİL EDİLEBİLİR Mİ?
Evet edilebilir. Yük taşımaya uygun araçlarda (kamyonet, kamyon, tanker) sigorta ettirilen taşıtta taşınan ve taşıt sahibine ait olan emtia, taşıtın uğrayacağı tam kasko hasarları sonucunda zarar görmesi halinde poliçede yazılı değer üzerinden sigorta kapsamına alınmaktadır.

HASARSIZLIK İNDİRİMLERİ ŞİRKET DEĞİŞİKLİKLERİNDE VE ARAÇ DEĞİŞİKLİKLERİNDE DEVAM EDER Mİ?
Kasko Sigortalarında sigorta şirketi değişikliklerinde hasarsızlık indirimleri Tramer kayıtlarında kontrol edilerek devam ettirilir. Ayrıca hasarsızlık indirimine hak kazanmış sigortalıların araçlarını değiştirmeleri halinde  hasarsızlık indirimi yeni araçlarında da devam ettirilir.

KASKO SİGORTALI ARACIN ÇALINMASI HALİNDE, TAZMİNAT ÖDENMEDEN BEKLEME SÜRESİ VAR MIDIR?
Çalınan aracın bulunması için ilgili makamların yapacakları araştırmalar 30 gün içinde sonuç vermediği takdirde, ilgili makamdan aracın bulunamadığına dair yazı alınarak, sigortacı tazminatı öder. Bu ödemeyi takiben çalınan araç bulunduğu takdirde, bu durumu sigortalı yazı ile sigortacıya derhal bildirmekle yükümlüdür; sigortalı, aldığı tazminatı iade ederek aracını geri alabilir veya aracını sigortacıya devreder.

ASİSTANS TEMİNATI HANGİ ŞARTLARDA DEVREYE GİRER?
Aracın ikametgah adresi de dahil herhangi bir yerde kaza ya da mekanik arızaları sonucu hareketsiz kalması, devrilmesi, düşmesi veya yuvarlanması durumlarında aracın kurtarılması ve en yakın tamirhaneye veya anlaşmalı servise kadar çekilmesini durumlarında devreye girer.

İKAME ARAÇ HİZMETİNDEN NASIL YARALANABİLİRİM?
İkame Araç hizmetinden yararlanmanız için aracın Kasko Sigortası kapsamına giren bir kaza yapmış olması gerekmektedir. Ayrıca aracın Trafikte seyredemeyecek durumda olması ve Eksper tarafından tespit edilecek hasar onarım süresinin 48 saatten fazla sürecek olması gerekmektedir. Bu şartlar gerçekleşmişse, olay başına 7 günü geçmemek ve yılda en fazla 2 kere olmak üzere İkame Araç hizmetimizden yararlanabilirsiniz.

KASKO SİGORTALI ARAÇ KAZA YAPTIĞINDA KARŞI TARAFIN HASARINI DA ÖDER Mİ?
Kasko Sigortaları aracın kendi hasarını karşılar. Karşı tarafa verdiği zarar aracın Trafik Sigortası poliçesinden karşılanır. Trafik Sigortası limitleri zararı karşılamaya yetmediği durumda , Kasko Sigortalarında mevcut olan İhtiyari Mali Mesuliyet teminatı çerçevesinde ek ödeme yapılabilir.

KASKO SİGORTALARINDA ARACIN DEĞERİ NASIL TESPİT EDİLİR?
Araç değerinin tespitinde Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri birliğinin yayınlandığı Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi esas alınmaktadır. Bu listede bulunmayan veya bu listedeki değerlerin düşük veya yüksek olması durumlarında otomotiv sektörü ile ilgili yayınlar ve otomotiv firmalarının yetkili satıcılarının fiyat listesinden yararlanılmaktadır.

KASKO ÜRÜNLERİNDE HASARSIZLIK İNDİRİMİ UYGULAMA ŞARTLARI NELERDİR?
Hasarsızlık indirim oranları

SİGORTA SÜRESİ                                                                             ORAN
 
İlk 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede                        % 30
 
İkinci 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede                   % 40
 
Üçüncü 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede               % 50
 
Dördüncü 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede            % 60
 
Trafik zaptına göre sigortalının %100 kusursuz olduğu, sigorta şirketine rücu hakkı veren hasarlarda ve çarpışma olmadan camların kırılması halinde bir sigorta dönemi boyunca sadece bir adet cam hasar olması kaydı ile hasarsızlık indirim hakkı kaybolmayacaktır

Hasarsızlık İndirimlerinin korunması ile ilgili olarak diğer şartlar ve uygulamalar için Kasko ürünlerimiz bölümünden geniş bilgi alabilirsiniz.

KASKO ÜRÜNÜ, DEPREM TEMİNATINDA MUAFİYET UYGULANMAKTA MIDIR?
Deprem hasarında Muafiyetli ve Muafiyetsiz ürün seçeneklerimiz mevcuttur. Muafiyetli ürünlerimizde her bir hasarda sigorta bedelinin %10´u oranında muafiyet uygulanmaktadır. Muafiyetsiz ürünümüzde ise hasardan kesinti yapılmadan tam olarak ödenir.

KASKO ÜRÜNÜNDE SEL MUAFİYETİ UYGULANMAKTA MIDIR?
Sel,Su Basması hasarında Muafiyetli ve Muafiyetsiz ürün seçeneklerimiz mevcuttur. Muafiyetli ürünlerimizde her bir hasarda zarar tutarının %10´u oranında muafiyet uygulanmaktadır. Muafiyetsiz ürünümüzde ise hasardan kesinti yapılmadan tam olarak ödenir.

ZEYİLNAME NEDİR?
Poliçe,  sigorta ettiren ile sigortacı arasında yapılmış bir akittir. Bu akitin şartlarında, sigorta süresi içinde, bir değişiklik yapılması gerekirse bu değişiklik “zeyilname” düzenlenerek yapılır. Zeyilname, poliçenin ayrılmaz bir parçası kabul edilir ve ikisinin bütünü poliçenin son halini oluşturur.

POLİÇE TEMİNATI NE ZAMAN BAŞLAR?
Poliçenin teminatı sigorta primin tamamının, primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa peşinatın (ilk taksit) akit yapılır yapılmaz ve en geç poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim veya peşinat ödenmediği takdirde poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu dolayısıyla poliçe teminatı başlamaz.

POLİÇENİN TAKSİTLERİNİ ÖDEYEMEDİĞİM DURUMLARDA NE OLUR?

Primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde, taksitlerin kesin ödeme zamanı, miktarı ve vadesinde ödenmemesinin sonuçları poliçe üzerine yazılır veya poliçe ile birlikte yazılı olarak sigorta ettirene bildirilir. Sigorta ettiren kimse, kesin vadeleri poliçe üzerinde belirtilen ya da yazılı olarak kendisine bildirilmiş olan prim taksitlerinin herhangi birini vade günü bitimine kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer. Sigorta ettiren, prim borcunu temerrüde düştüğü tarihi takip eden 15 gün içinde ödemediği takdirde sigorta teminatı durur. Rizikonun gerçekleşmemesi kaydıyla, teminatın durduğu süre içinde prim borcunun ödenmesi halinde teminat durduğu yerden devam eder. Sigorta teminatının durduğu tarihten itibaren 15 gün içerisinde prim borcunun ödenmemesi halinde, sigorta sözleşmesi hiç bir ihtara gerek olmaksızın feshedilmiş olur.

BİR KARA TAŞITI İLE YURTDIŞINDA YAPILAN KAZALAR SİGORTA KAPSAMINDA MIDIR?
Kasko Sigortalarının geçerli olduğu coğrafi alan Türkiye Cumhuriyeti sınırları içidir. Kasko teminatının Yurtdışında da geçerli olması bir ek teminat olup poliçenin düzenlenmesi aşamasında veya poliçe düzenlendikten sonra poliçe süresi içinde sigortalının talebi halinde verilir. Bu teminatın alınması halinde yurt dışında meydana gelecek hasarlar da teminat kapsamında olur.
 


TRAFİK SİGORTALARI   
 
MÜLKİYET DEĞİŞİKLİĞİNDE TRAFİK SİGORTASI NASIL İŞLER?

Poliçe süresi içinde işletenin değişmesi halinde, sigorta poliçesi, işletenin değiştiği tarihten itibaren on gün sonra iptal olur. Sigorta teminatı, yeni işleten için herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptalin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçerlidir. Sigorta şirketi işletenin değiştiği tarihe kadar hak kazandığı primi gün esasına göre tespit eder ve fazlası sigorta ettirene geri verilir.

TRAFİK SİGORTASINDA ARAÇ SATILDIĞI ZAMAN YENİ ALICIYA POLİÇE DEVİR EDİLİR Mİ?
Trafik poliçelerinde araç satışı olduğu zaman poliçe yeni alıcıya geçmez. Araç sahibi mevcut poliçesini iptal ettirir ve kalan gün kadar prim iadesini alır. Yeni alıcı kendi adına aracın tescil tarihine göre yeni bir poliçe tanzim ettirir.

TRAFİĞE İLK KEZ ÇIKAN ARAÇLARIN POLİÇELERİ HANGİ BASAMAKTAN TANZİM EDİLİR?
Trafiğe ilk kez çıkan araçlara (0 km. veya yeni tescil) 4. basamaktan poliçe tanzim edilir.

RUHSAT TESCİL TARİHİ GEÇELİ 30 GÜN OLDU, POLİÇEYE ZAMLI PRİM Mİ UYGULANIR?
Tescil tarihinden itibaren 30 gün içinde Trafik poliçesi yapılması gerekir.Aksi takdirde geciken her 30 gün için %5 zamlı prim alınır. Bu uygulamada alınacak en fazla zam yüzdesi %50’ dir.

TRAFİK SİGORTASINDA KISA SÜRELİ POLİÇE TANZİM EDİLİR Mİ?
Kısa süreli poliçeler, aracın geçici plakalı olması ve yabancı plakalı olması halinde tanzim edilir

HASAR OLDUĞUNDA TRAFİK SİGORTASI KADEMELERİ NASIL DEĞİŞİR?
Poliçe döneminde hasar yapılmış olması durumunda mevcut poliçe basamağı bir basamak alta iner. Eğer poliçe döneminde hasar yapılmamış ise de mevcut poliçe basamağı bir basamak yukarı çıkar.

TRAFİK SİGORTASI OLAN KİŞİNİN ARACINA KASKO YAPTIRMASI GEREKİR Mİ?
Trafik Sigortası aracın üçüncü şahıslara verebileceği bedeni ve maddi zararları teminat altına alır. Kişinin kendi aracında oluşabilecek hasarlarının karşılamaz. Kendi aracında meydana gelen hasarının karşılanmasını da istiyorsa aracı için kasko sigortası yaptırması gerekir
 


YANGIN SİGORTALARI
 
YANGIN SİGORTALARINI YAPTIRIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?
BİNA BEDELİ NEDİR?

Sigortacılıkta bina değeri ifadesinin binamızın yeniden inşa edilmesi halinde oluşacak maliyeti kapsadığını. Bu değer binanızın brüt metrekaresi ile inşa metrekare maliyetinin çarpımı ile bulunur. Yapı tarzına göre metrekare maliyetleri farklılıklar göstermektedir. Bu değer içine sonradan ilave yapılan özel durumlarda eklene bilir. (Bu değer içine semt rantı ve arsa payı değerlerinin katılmaz.)
Temeller, bahçe ve çevre duvarları, istinat duvarları, rıhtımlar, teraslar,iskeleler, çeşmeler, bina dışındaki heykel , sarnıç ve havuzlar gibi şeyler ancak poliçede belirtimleri kaydıyla sigorta bedeli kapsamı içindedir.

KAÇ TÜRLÜ BİNANIN İNŞA TARZINDA VARDIR?
•    ÇELİK VEYA BETONARME KARKAS YAPI TARZI
Dış ve iç duvarları tavan ve tabanı beton, taş, tuğla veya briket gibi yanmaz malzemeden yapılmış olan. Kolon, kiriş, sütun gibi taşıyıcı sitemleri betonarme ve çelikten yapılmış olan. Çatı yapısı beton üstü kiremit veya çelik konstrüksiyonlu yapılardır.
•    YIĞMA YAPI TARZI
Taşıyıcı sistemleri olmayan kolon kiriş ve sütunların yerine taşıyıcı duvarları bulunan
dış iç duvarları ile tavan ve tabanı yanmaz malzemeden yapılmış olan binalardır.
•    ADİ KAGİR YAPI TARZI
Taban ve tavanları ahşap malzeme bulunan bütün yapılar bu kategoriye girerler.
•    DİĞER YAPI TARZLARI
Ahşap, çatma, bağdadi, teneke ve kerpiç gibi yangına daha az dayanıklı olan malzemelerden yapılmış ve yukarıdaki gruplara girmeyen yapılar.

EŞYA NEDİR?
Sivil riziko olan konutlarda için geçerli bir kavramdır. Konut içinde bulunan gayrimenkul (taşınmaz dışında) dışında kalan her türlü nesne eşya kavramına girer. Ancak sanat veya antikacılık bakımından değerli olan tablolar, resimler, kitaplar, gravür, yazılar, heykeller, biblolar, koleksiyon, halılar ve benzerleri ancak sigorta bedelleri poliçede belirtilmek kaydıyla teminat altına alına bilirler.

MUHTEVİYAT NEDİR?
Ticari bir kavram olan muhteviyat bir ticarethane veya sanayi kuruluşunda bulunan
Makine tesisat, emtea, demirbaş kapsamaktadır. Poliçe yaptırılırken her birinin sigorta bedelini ayrı ayrı belirtilmelidir. Ticarethanelerde bulunan 3. Şahıslara ait makine ve emtealar için ayrıca sigorta bedeli belirtilerek teminat alınması gerekmektedir
•    SİGORTA BEDELİNİN TESPİTİNDE
Bina sahibi ise bina inşa tarzına göre bina sigorta bedelini belirlemeniz gerekmektedir.
Sivil rizikolar için eşya bedeli, ticari ve sınaî rizikolar için emtea, demirbaş, makine tesisat bedelleri sigorta ettiren tarafından belirlenir. Bu bedellerin çok yüksek değerler ulaşmadığı sürece ev ve işyerlerinize riziko teftişi yapılmaz. Beyan edilen rakam esas alınır. Ürünlerimizin tamamında enflasyondan koruma seçeneği vardır.
•    
YANGIN SİGORTASI DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA NELER YAPMALIYIZ?
Sigortalı mülkiyetinin değişmesi halinde poliçenin tüm hak ve borçları yeni sahibine devrolunur. Bu durum 15 gün içersinde sigortacıya durumu bildirmesi gerekir; aksi takdirde sigortacının herhangi bir sorumluluğu olmaz.
Sigortalının ölümü halinde poliçedeki tüm hak ve menfaatler, yeni hak sahibine devrolur. Bu durum 8 gün içersinde sigorta şirketine bildirilmelidir. Yer değişikliği halinde 8 gün içersinde sigortacıya durumu bildirmesi gerekir Sigortalı teminatı sigorta sözleşmesinde belirtilen yer için geçerlidir. Aksi takdirde sigortacının herhangi bir sorumluluğu olmaz.

KİRACILAR NELERİ SİGORTALAYA BİLİRLER?
Kiracılar ev eşyalarını yanı sıra komşu bina ve mallarına ile kullanımda bulunduğu bina için sorumluluk sigortası yaptıra bilir.


Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)   
 
ZORUNLU DEPREM SİGORTASI (DASK) YAPTIRIRKEN GEREKEN BİLGİLER
Sigortalının adı, adresi, telefonu, varsa cep telefonu,
Sigortalının vergi kimlik numarası ve T.C. kimlik numarası ,
Sigortalanacak yerin açık adresi,
Tapu bilgileri (ada, pafta, parsel, sayfa no) (mesken tapusu veya arsa tapusu),
Binanın inşa yılı (1975 ve öncesi, 1976 - 1996 arası, 1997 - 1999 arası, 2000 ve sonrası),
Binanın yapı tarzı (çelik / betonarme karkas, yığma kagir, diğer),          
Binanın toplam kat sayısı,
Binanın hasar durumu (hasarsız, hafif hasarlı, orta hasarlı),
Meskenin (dairenin) brüt yüzölçümü (m2),
Meskenin (dairenin) kullanım şekli (mesken, ticarethane, büro, diğer),
Zorunlu Deprem Sigortası(DASK) tümüyle Sigorta ettireni beyan esas alınarak düzenlenmektedir.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI (DASK) NELERİ KAPSAR?
Sivil olarak (konut) inşa edilen binanızı kapsar. Eşyalar Zorunlu Deprem Sigortası   kavramına girmez. Eşyalarınız için İhtiyari deprem teminatı almanız gerekir.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASINDA TAZMİNAT ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?
Tazminat miktarının yasa ve poliçe hükümlerine göre tespit edilmesinden sonra Doğal Afet Sigortaları Kurumu, poliçede belirtilen sigorta bedeline kadar tazminat miktarını en geç takip eden bir ay içerisinde hak sahibine ödemek zorundadır.

ZORUNLU DEPREM SİGORTALARINDA TAZMİNAT HAKKINDA EKSİLME OLABİLİR Mİ?
Sigortalanan bağımsız bölümün bulunduğu binanın veya bölümünde projeye aykırı olarak ve taşıyıcı sistemi etkileyecek şekilde tadil edilmesine veya zayıflatılmasına neden olan veya buna imkan veren malik veya intifa hakkı sahibi, meydana gelen zararın bu nedenle ortaya çıktığının veya arttığının tespit edilmesi durumunda bu tutar kadar tazminat alma hakkını kaybeder.

HASAR OLDUĞUNDA ÖDEME HANGİ POLİÇEDEN YAPILIR?
Sigortalının hem Zorunlu deprem sigortası poliçesi hem de sigorta şirketinden düzenlettirmiş olduğu ihtiyari poliçesi var ise hasar Zorunlu deprem sigortası poliçesi kapsamında ödenir, aşan miktar için ihtiyari poliçe kapsamında ödeme yapılır.
 
HASAR ÖDEMESİ NEREYE YAPILIR?
Riziko´nun gerçekleştiği öğrenildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde Doğal Afet Sigortaları Kurumu´na veya poliçeyi düzenleyen sigorta şirketinin genel müdürlüğüne, bölge müdürlüğüne veya yetkili acentelerine hasar ihbarında bulunulabilir.

 
MÜHENDİSLİK SİGORTALARI   
 
BÜRO ATÖLYE VE FABRİKALARDA YER ALAN ELEKTRONİK CİHAZLAR İÇİN "ELEKTRONİK CİHAZ SİGORTA" TEMİNATI ALINDIKTAN SONRA AYRICA DEMİRBAŞ OLARAK YANGIN EK TEMİNATININ ALINMASI GEREKLİ MİDİR?

Elektronik Cihaz sigortasında yalnızca cihazların arızalanması değil; yangın, hırsızlık, doğal afetler de (deprem hariç) teminat kapsamına dahildir. Ayrıca yangın ek teminatının alınmasına gerek yoktur.

GARANTİ KAPSAMINDAKİ ELEKTRONİK CİHAZLARA VE/VEYA MAKİNELERE TEMİNATALINMASI GEREKLİ MİDİR?
Garanti kapsamı yalnızca üretim hatalarını karşılar, kullanıcının vereceği hasarlar ile, yangın, hırsızlık, doğal afetler v.b. hasarların tazmin edilebilmesi amacıyla elektronik cihazlar için Elektronik Cihaz sigortası, makineler için Yangın ve Makine Kırılması sigortasının yaptırılması gereklidir.

HASAR OLDUKTAN SONRA SİGORTA BİTER Mİ?
Temin edilen rizikonun gerçekleşmesi ile tam hasar meydana geldiği taktirde sigorta teminatı sona erer. Kısmi hasar halinde, sigorta bedeli hasar tarihinden itibaren ödenen tazminat miktarı kadar eksilir.

MÜHENDİSLİK SİGORTALARI POLİÇELERİ (İNŞAAT, MONTAJ, MAKİNE KIRILMASI VE ELEKTRONİK CİHAZ) VADE BİTİMİNDEN ÖNCE İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?
Sigorta ettiren fesih hakkını istediği zaman kullanabilir, fesih posta veya notere verildiği tarihten 15 gün sonra öğleyin saat: 12:00’ da geçerli olur.